هنر ، زیبایی و معنا
  
  

قاسم سلیمانی

اخبار سینمای ایران

پهلوان ایران ، سردار قاسم سلیمانی

سردار قاسم سلیمانی ، پهلوان دوره معاصر ایران به دست آمریکایی ها به شهادت رسید. سردار قاسم سلیمانی پهلوان دوره معاصر ایران بود ولی بدون شک آخرین آنها نخواهد بود.

سردار شهید قاسم سلیمانی

تسلیت فراوان به ایران و ایرانیان

جدید ترین نوشته ها
جدید ترین دیدگاه کاربران